میزبانی وب لینوکس

مناسب جهت ميزباني وب سايت هاي PHP و HTML و بانك اطلاعاتي MySQL، ميزباني پرتالها و سیستمهای مدیریت محتوای کد باز (Open Source).

هاست اشتراکی لینوکس آشیانه هاست با دو نوع پنل سروریس دهی می شود

plesk cpanel

openvz xen centos Cpanel plesk